Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis na listę produktów tradycyjnych

Wpis produktu rolnego lub środka spożywczego na Listę Produktów Tradycyjnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

osoba fizyczna, przedsiębiorca

Podstawy prawne  
  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 915)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych w formie papierowej
 • Wniosek o wpis na informatycznym nośniku danych
 • Zdjęcie produktu na nośniku elektronicznym
 • Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie zdjęcia dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Dokumenty (kopie) poświadczające co najmniej 25 letnią tradycję wytwarzania produktu rolnego lub środka spożywczego
Czas realizacji  

Do 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku.

Opłaty  

Brak opłat.

Tryb odwoławczy  

1.W przypadku negatywnej opinii otrzymanej z Polskiej Izby Produktu Regionalnego wnioskodawca może złożyć odwołanie z odpowiednim uzasadnieniem np. powołać się na opinie ekspertów lub złożyć dodatkowe dokumenty. 2.W przypadku odmowy dokonania wpisu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marszałek Województwa może w uzasadnionych przypadkach złożyć odwołanie i po uzupełnieniu dokumentacji złożyć wniosek ponownie.

Rezultat realizacji usługi  

Wpisanie produktu rolnego lub środka spożywczego na Listę Produktów Tradycyjnych.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku wraz z kompletem załączników do Marszałka Województwa. 2. Wniosek zostaje sprawdzony pod względem formalnym, a następnie po wstępnej ocenie pod względem zgodności z Ustawą, ewentualnie uzupełniony i poprawiony. 3. Wniosek (kopia) zostaje przekazany do zaopiniowania do Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie (30 dni). 4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Marszałek Województwa przekazuje kopie wniosku wraz z kompletem załączników do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W przypadku negatywnej opinii wnioskodawca może złożyć odwołanie od opinii lub zrezygnować ze złożenia wniosku. 5. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po sprawdzeniu zgodności wniosku z Ustawą, dokonuje wpisu produktu na Listę Produktów Tradycyjnych. 6. Minister może w uzasadnionych przypadkach odmówić wpisania produktu na Listę Produktów Tradycyjnych.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Produkty tradycyjne
 • Lista Produktów Tradycyjnych.
 • Wpis na listę produktów tradycyjnych

  Wpis produktu rolnego lub środka spożywczego na Listę Produktów Tradycyjnych.