Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim

Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Uprawnionych do rybactwa

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Umowa, na podstawie której użytkowany jest obwód rybacki,
 • 2. Aktualny, pozytywnie zaopiniowany operat rybacki,
 • 3. Dokumenty związane z prowadzoną gospodarką rybacką: - księga gospodarcza, - zestawienia roczne, - protokoły zarybień (wraz z podaniem cen materiału zarybieniowego – obowiązujących w danym okresie, oraz dowodów zakupu), - zezwolenia wydane na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o rybactwie śródlądowym (jeżeli takie były wydane), - protokoły połowu ryb i raków, - dokumenty świadczące o zdrowotności materiału zarybieniowego używanego do zarybiania, - inne dokumenty dotyczące zgodności gospodarki rybackiej z założeniami w zakresie ochrony ryb w operacie rybackim.
 • Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Czas realizacji  

Od momentu podpisania przez uprawnionego do rybactwa protokołu ze sprawdzenia 14 dni do wystawienia oceny

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Uprawniony do rybactwa w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią protokołu, może złożyć na piśmie umotywowane zastrzeżenia

Rezultat realizacji usługi  

ocena gospodarki rybackiej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja, 3. Wydanie oceny.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   ocena gospodarki rybackiej

  Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim

  Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej