Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków: historycznego układu urbanistycznego, historycznego układu ruralistycznego lub historycznego zespołu budowlanego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewódzki konserwator zabytków

Kogo dotyczy  

Instytucje/firmy, osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót na zabytek - dokumenty powinny zostać złożone również w formie papierowej w celu umieszczenia pieczątek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ)
  • Dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę:
    a) tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek uprawniającego do występowania z wnioskiem
    b) albo oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem
  • Dowód opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia opłaty
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82 zł

Tryb odwoławczy  

Jeśli postępowanie zakończone jest decyzją, odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków: historycznego układu urbanistycznego, historycznego układu ruralistycznego lub historycznego zespołu budowlanego.