Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rozstrzygnięcie o niezbędności korzystania z terenu sąsiedniego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rozstrzygnięcie o niezbędności korzystania z terenu sąsiedniego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • pisemna odmowa właściciela sąsiedniej nieruchomości lub oświadczenie inwestora o braku zgody sąsiada na wejście na jego teren, w celu wykonania robót budowlanych
  • szkice lub rysunki oraz inne dokumenty, a także informacje o zamierzonych robotach budowlanych (w zależności od potrzeb) w przypadku realizacji robót nie wymagających pozwolenia na budowę
  • zatwierdzony projekt budowlany (do wglądu) – o ile organ nie dysponuje dokumentami archiwalnymi
  • kserokopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia lub decyzji nakazującej wykonanie określonych robót wydanej przez organ nadzoru budowlanego
  • Wniosek o wydanie decyzji rozstrzygającej o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
  • Dokumenty, z których wynika fakt niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w tym: w przypadku, gdy roboty budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia - ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
  • Dodatkowo - w sytuacji, kiedy wniosek złożony zostaje po upływie 3 lat liczonych od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna - należy przedłożyć dowód potwierdzający, że budowa została rozpoczęta i nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (np. dziennik budowy do wglądu).
  • W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony).
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

10 zł - Od decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości - z wyłączeniem dokonania czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
17 zł - Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy  

Do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozstrzygnięcie o niezbędności korzystania z terenu sąsiedniego.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Rozstrzygnięcie o niezbędności korzystania z terenu sąsiedniego

Rozstrzygnięcie o niezbędności korzystania z terenu sąsiedniego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rozstrzygnięcie o niezbędności korzystania z terenu sąsiedniego.