Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wypowiedzenie się strony co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu prowadzonym przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego

Przed wydaniem decyzji organ administracji publicznej jest zobowiązany do umożliwienia stronie wypowiedzenia się co do zebranych w postępowaniu dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona może się wypowiedzieć drogą elektroniczną albo papierową. Organ decyzję może jej wysłać papierowo, albo elektronicznie, jeżeli posiada ona zaufany profil na e-puap, albo dysponuje podpisem elektronicznym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub instytucje, które uczestniczą w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Nie dotyczy
Czas realizacji  

Organ w pierwszej instancji wydaje decyzję nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu 2 m-cy. W trybie odwoławczym - nie później niż w ciągu miesiąca. Terminy mogą być przedłużane. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego odniesie się do zgłoszonych przez stronę uwag w uzasadnieniu decyzji kończącej postępowanie.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

W zależności od rodzaju decyzji, stronie służą od niej różne środki zaskarżenia. Każda decyzja zawiera stosowne pouczenie w tej kwestii. Od decyzji wydawanych w pierwszej instancji służy odwołanie do organu wyższego stopnia w terminie 14 dni. Na decyzje wydawane w drugiej instancji służy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni.

Rezultat realizacji usługi  

Wypowiedzenie się strony co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu prowadzonym przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego

Etapy realizacji usługi  

Przyjęcie informacji odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu prowadzonym przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wypowiedzenie się strony co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu prowadzonym przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
  Podobne usługi  

  Wypowiedzenie się strony co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu prowadzonym przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego

  Przed wydaniem decyzji organ administracji publicznej jest zobowiązany do umożliwienia stronie wypowiedzenia się co do zebranych w postępowaniu dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona może się wypowiedzieć drogą elektroniczną albo papierową. Organ decyzję może jej wysłać papierowo, albo elektronicznie, jeżeli posiada ona zaufany profil na e-puap, albo dysponuje podpisem elektronicznym.