Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytku

Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla miejsca położenia albo przechowywania zabytku wniosku o pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytku.
Wniosek powinien zawierać następujące dane:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania;
3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych;
4) imię, nazwisko i adres osoby prowadzącej prace konserwatorskie, prace restauratorskie, badania konserwatorskie albo badania architektoniczne albo oświadczenie, że wykonawca tych prac albo badań zostanie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewódzki konserwator zabytków.

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Program prac konserwatorskich/restauratorskich
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę prowadzącą prace odpowiednich kwalifikacji
  • Dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę
    a) tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem lub
    b) oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem
  • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie tego pozwolenia
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82 zł. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie tego pozwolenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Pozwolenia niepodlegające opłacie skarbowej oraz zwolnienia od opłaty skarbowej określone są w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Nie podlegają opłacie skarbowej m.in. pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Tryb odwoławczy  

Od postępowania zakończonego decyzją odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytku

Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytku

Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla miejsca położenia albo przechowywania zabytku wniosku o pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytku.
Wniosek powinien zawierać następujące dane:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania;
3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych;
4) imię, nazwisko i adres osoby prowadzącej prace konserwatorskie, prace restauratorskie, badania konserwatorskie albo badania architektoniczne albo oświadczenie, że wykonawca tych prac albo badań zostanie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.