Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy:
- Inspekcji Ochrony Środowiska - Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- Państwowej Inspekcji Pracy,
- Państwowej Straży Pożarnej,
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Zawiadomienie wyżej wymienionych organów powinno być dokonane po całkowitym zakończeniu prac budowlanych i wykończeniowych w przeciwnym razie należy liczyć się z odstąpieniem od czynności kontrolnych oraz przekazaniem powyższej informacji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Inspektorat Nadzoru budowlanego

Kogo dotyczy  

inwestor, kierownik budowy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zawiadomienia o zakończeniu budowy
 • Dziennik budowy
 • Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
 • Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 • Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
 • Protokoły badań i sprawdzeń
 • Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
Czas realizacji  

14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, po przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

przyjęcie zgłoszenia

Etapy realizacji usługi  

1.Przesłanie wniosku 2. sprawdzenie kompletności wniosku, Przyjęcie wniosku

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zawiadomienie o zakończeniu budowy
  Podobne usługi  

  Zawiadomienie o zakończeniu budowy

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy:
  - Inspekcji Ochrony Środowiska - Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  - Państwowej Inspekcji Pracy,
  - Państwowej Straży Pożarnej,
  o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

  Zawiadomienie wyżej wymienionych organów powinno być dokonane po całkowitym zakończeniu prac budowlanych i wykończeniowych w przeciwnym razie należy liczyć się z odstąpieniem od czynności kontrolnych oraz przekazaniem powyższej informacji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.