Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie sprawdzenia zgodności wykonywania obiektu z decyzją - pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym - sporządzany jest protokół kontroli, wydawana jest opinia lub decyzja w przypadku wniesienia sprzeciwu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej - Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna

Kogo dotyczy  

Inwestorzy zawiadamiający o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Przedłożenie dokumentacji projektowej do wglądu podczas kontroli
  • Kopia decyzji o uzyskaniu pozwolenia na budowę, oświadczenie inwestora, że zastosowane materiały posiadają dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania i powszechnego obrotu, protokół badań i sprawdzeń (woda, powietrze, wentylacja), oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami
Czas realizacji  

14 dni od daty złożenia zawiadomienia

Opłaty  

Kwota zostanie wyliczona indywidualnie dla każdego klienta po wydaniu opinii

Tryb odwoławczy  

W przypadku wydania decyzji przysługuje stronie odwołanie w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

Wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie sprawdzenia zgodności wykonywania obiektu z decyzją - pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym - sporządzany jest protokół kontroli, wydawana jest opinia lub decyzja w przypadku wniesienia sprzeciwu.