Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek na drukach określonych przepisem prawa podpisany przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie)
 • Pisemna zgoda dotychczasowego Inwestora(ów) na przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu
 • Pisemne oświadczenie nabywcy(ów) o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w wydanej decyzji pozwolenia na budowę
 • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię lub oryginał pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy (oryginał) w przypadku, kiedy został on już wydany
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

90 zł

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie decyzji o wydaniu o przeniesieniu pozwolenia na budowę.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę

  Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę.