Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów:
  - w zależności od potrzeb - pozytywna opinia innych zainteresowanych organów.
  - pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską,
  - propozycje rozwiązań zamiennych,
  - szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
  - charakterystyka obiektu oraz (w miarę potrzeby) projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
 • Wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
Czas realizacji  

W przypadku złożenia kompletnego wniosku decyzja zostanie wydana bez zbędnej zwłoki w okresie od 7 dni do 30 dni. W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni. O przedłużeniu terminu załatwienia wniosku oraz o przyczynach takiej sytuacji inwestor zostanie powiadomiony pisemnie drogą pocztową.

Opłaty  

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie. Można je zaskarżyć tylko łącznie z decyzją kończącą postępowanie tj. łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną w oparciu o postanowienie o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

  Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.