Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozwolenie na rozbiórkę

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
 • Upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu
 • W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane
 • Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi
 • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • Zgoda właściciela obiektu
 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
 • Szkic usytuowania obiektu budowlanego określający jego odległość od granic działki wraz z podaniem wysokości obiektu
 • Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony)
Czas realizacji  

Od 7 dni do 30 dni. W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni.

Opłaty  

36 zł - od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego,
17 zł - Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie pozwolenia na rozbiórkę

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pozwolenie na rozbiórkę

Pozwolenie na rozbiórkę

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.