Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Usługa umożliwia zgłoszenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele i Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek na drukach określonych przepisem prawa podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
  • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa. (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie).
  • Wyrys z mapy ewidencji gruntów z oznaczonym zakresem zgłoszenia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • W zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (np. pozwolenie konserwatorskie, pozwolenie wodnoprawne, uzgodnienie Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, itp.) (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • W przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - opinię hydrogeologiczną lub opinię geotechniczną podłoża gruntowego /oryginał/ opracowaną przez uprawnionego geologa
  • Do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz do zgłoszenia budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (oryginał). Projekt zagospodarowania terenu winien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  • Dokumenty poświadczające posiadanie przez projektantów wymaganych prawem właściwych uprawnień, tj. decyzja potwierdzająca posiadanie właściwych uprawnień i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień opracowania projektu) (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
  • Do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (oryginał). Projekt zagospodarowania terenu winien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  • W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony).
Czas realizacji  

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni organ nie wniesie sprzeciwu nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty  

17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy  

Do właściwego Wojewody, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Usługa umożliwia zgłoszenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę