Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę

Usługa umożliwia zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę do wybranej Instytucji Publicznej.
W zgłoszeniu należy podać:
1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika,jeżeli działa w jego imieniu.
2. Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
3. Datę rozpoczęcia robót rozbiórkowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta/prezydent miasta na prawach powiatu albo wojewoda – dla rozbiórki obiektów budowlanych sytuowanych m.in. na terenach zamkniętych, na obszarze kolejowym, na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich

Kogo dotyczy  

Obywatele i Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Opis obiektu i zakresu oraz sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • W zależności od potrzeb:
 • Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane odrębnymi przepisami
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika, działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
 • Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej (za pełnomocnictwo)
Czas realizacji  

Do 21 dni

Opłaty  

17 zł - za pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy  

Do właściwego Wojewody (jeżeli zgłoszenie rozbiórki było składane do starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu) lub Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (jeżeli zgłoszenie rozbiórki było składane do starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu), za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie rozbiórki

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku do właściwego organu, 2. Przyjęcie zgłoszenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę
  Podobne usługi  

  Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę

  Usługa umożliwia zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę do wybranej Instytucji Publicznej.
  W zgłoszeniu należy podać:
  1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika,jeżeli działa w jego imieniu.
  2. Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
  3. Datę rozpoczęcia robót rozbiórkowych.