Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji sprawozdania końcowego z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie powiatu po zakończeniu prac lub robót, na które została przyznana dotacja

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej - Starosta

Kogo dotyczy  

Dotacja może być udzielona podmiotowi, zwanemu dalej wnioskodawcą posiadającemu tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia protokół odbioru przez właściwe służby konserwatorskie przeprowadzonych prac lub robót przy zabytku
 • Oryginały faktur/rachunków, które po przyjęciu rozliczenia dotacji zostaną zwrócone
 • Protokół z wyboru wykonawcy sporządzony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych
 • Kopię umowy zawartej z wykonawcą prac lub robót
 • Dokumentacje fotograficzną po zrealizowaniu prac lub robót.
Czas realizacji  

Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i merytorycznemu w formie sprawozdania.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyjęcie sprawozdania z otrzymanej wcześniej dotacji celowej

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie sprawozdania 2. Rozliczenie przyznanej dotacji celowej

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Sprawozdanie
 • restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
 • rejestr zabytków
 • prace konserwatorskie
 • Dotacja celowa
 • Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji sprawozdania końcowego z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na terenie powiatu po zakończeniu prac lub robót, na które została przyznana dotacja