Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozwolenie na odbudowę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Z usługi należy skorzystać w przypadku planowanej odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Wszyscy, którym został zniszczony obiekt budowlany w wyniku działania żywiołu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Projekt architektoniczno-budowlany wykonany wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z późn. zm.) - w 4 egzemplarzach /oryginał/ oraz szkic usytuowania obiektu /oryginał/, sporządzone w sposób, który nie narusza ustaleń aktów prawa miejscowego.
 • Projekt budowlany wykonany wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z późn. zm.) - w 4 egzemplarzach /oryginał/, sporządzony w sposób, który nie narusza ustaleń aktów prawa miejscowego - w przypadku odbudowy obiektu budowlanego o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o innych wymiarach - na terenie tej samej gminy w innym miejscu wskazanym w miejscowym planie odbudowy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z klauzulą ostateczności - w przypadku odbudowy obiektu budowlanego o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o innych wymiarach - na terenie tej samej gminy w innym miejscu w sytuacji braku miejscowego planu odbudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 • Wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego /oryginały/ - w przypadku odbudowy obiektów budowlanych na obszarach wyznaczonych przez Radę Gminy w aktach prawa miejscowego, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
 • Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej /oryginał - który należy dołączyć do projektu budowlanego/.
 • Dokumenty poświadczające posiadanie przez projektantów wymaganych prawem właściwych uprawnień, tj. decyzja potwierdzająca posiadanie właściwych uprawnień i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień opracowania projektu) /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/.
 • W zależności od potrzeb, do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć: -wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego /oryginały/ (w wypadku obiektu budowlanego innego niż zniszczonego lub uszkodzonego w wyniku osunięcia ziemi).
 • W zależności od potrzeb, do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć: -projekt budowlany lub inną dokumentację techniczną dotyczące zniszczonego lub uszkodzonego obiektu wskazujące na zachowanie parametrów technicznych (w wypadku odbudowy obiektu budowlanego o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego - w dotychczasowym miejscu, jeżeli był on przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).
 • W zależności od potrzeb, do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć: -decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/, o ile nie są zachowane parametry techniczne określone projektem budowlanym lub inną dokumentacją techniczną, dotyczącymi zniszczonego lub uszkodzonego obiektu - w wypadku odbudowy obiektu budowlanego o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego - w dotychczasowym miejscu, jeżeli był on przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).
 • W zależności od potrzeb, do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć: -decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/, o ile nie są zachowane parametry techniczne określone projektem budowlanym lub inną dokumentacją techniczną, dotyczącymi zniszczonego lub uszkodzonego obiektu -w wypadku odbudowy obiektu budowlanego o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o innych wymiarach - na terenie tej samej gminy w innym miejscu wskazanym w miejscowym planie odbudowy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli był on przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy jw.
Czas realizacji  

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, tj. w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku - o ile obiekt nie stanowi przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Opłaty  

Do dnia 31 grudnia 2011 r. - nie podlega opłacie skarbowej.

/Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835, z późn. zm.), do dnia 31 grudnia 2011 r. zwalnia się od opłaty skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w sprawach związanych z likwidacją skutków powodzi/.

Po dniu 31 grudnia 2011 r.:

Opłata skarbowa:
1.Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi)

Tryb odwoławczy  

Do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pozwolenie na odbudowę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu
Podobne usługi  

Pozwolenie na odbudowę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Z usługi należy skorzystać w przypadku planowanej odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu.