Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odwołanie/zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji/postanowienia wydanego w pierwszej instancji przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego

Usługa umożliwia wniesienie odwołania/zażalenia do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji/postanowienia wydanego w pierwszej instancji przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Odwołanie/zażalenie strona może wnieść za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 14/7 dni od dnia otrzymania decyzji/postanowienia. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przekaże odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie/zażalenie. Przekazywane jest ono w formie papierowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub instytucje, które uczestniczyły w postępowaniu prowadzonym w pierwszej instancji przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w charakterze stron postępowania.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Nie dotyczy
Czas realizacji  

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przekazuje odwołanie/zażalenie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego rozpatrzy odwołanie/zażalenie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia, w którym to odwołanie/zażalenie otrzymał.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Od decyzji/postanowienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydanego po rozpatrzeniu odwołania/zażalenia nie służy odwołanie/zażalenie. Strona może wnieść skargę na decyzję/postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie zażalenia i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie zażalenia. 2. Weryfikacja zażalenia. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Odwołanie/zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji/postanowienia wydanego w pierwszej instancji przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego

  Odwołanie/zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji/postanowienia wydanego w pierwszej instancji przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego

  Usługa umożliwia wniesienie odwołania/zażalenia do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji/postanowienia wydanego w pierwszej instancji przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Odwołanie/zażalenie strona może wnieść za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 14/7 dni od dnia otrzymania decyzji/postanowienia. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przekaże odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie/zażalenie. Przekazywane jest ono w formie papierowej.