Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego.
W rezultacie wnioskodawca uzyskuje wpis do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. Przedsiębiorstwo energetyczne, które uzyskało wpis do rejestru jest uprawnione w zakresie określonym w decyzji do wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorstwa energetyczne są zobowiązane do:

– wykorzystywania do produkcji wyłącznie surowców wymienionych w definicji biogazu rolniczego,

– prowadzenia odpowiedniej dokumentacji – obejmującej informacje dotyczące:

a) ilości i rodzajów surowców wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego,

b) ilości wytworzonego biogazu rolniczego, z wyszczególnieniem ilości biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej, wykorzystanego do wytworzenia energii elektrycznej w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym lub wykorzystanego w inny sposób,

c) ilości ciepła i energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym;

– przekazywania Prezesowi ARR, w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału, sprawozdań kwartalnych,

– informowania Prezesa ARR o każdej zmianie danych zawartych w tym rejestrze, w szczególności o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Agencji Rynku Rolnego

Kogo dotyczy  

O wpis do ww. rejestru mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP), administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego,

2) posiadają tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza, oraz

3) dysponują odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej.

Wpis do rejestru może uzyskać przedsiębiorca, który nie był karany za przestępstwa skarbowe, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego
Czas realizacji  

Wpis – w terminie 7 dni od dnia wpływu do Kancelarii Ogólnej Centrali ARR w Warszawie poprawnego wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony - zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w związku z art. 50 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Opłaty  

Przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5MW oraz przedsiębiorcy zajmujący się wytwarzaniem biogazu rolniczego i wprowadzaniem go do sieci dystrybucyjnej gazowej są zwolnieni z opłaty skarbowej.

Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej przekraczającej 5MW dokonują opłaty w wysokości 616 PLN.

Tryb odwoławczy  

Podmiot, któremu odmówiono wpisu do rejestru może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej, złożyć odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Prezesa Agencji Rynku Rolnego (na podstawie art. 129 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego

Wpis do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego.
W rezultacie wnioskodawca uzyskuje wpis do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. Przedsiębiorstwo energetyczne, które uzyskało wpis do rejestru jest uprawnione w zakresie określonym w decyzji do wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorstwa energetyczne są zobowiązane do:

– wykorzystywania do produkcji wyłącznie surowców wymienionych w definicji biogazu rolniczego,

– prowadzenia odpowiedniej dokumentacji – obejmującej informacje dotyczące:

a) ilości i rodzajów surowców wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego,

b) ilości wytworzonego biogazu rolniczego, z wyszczególnieniem ilości biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej, wykorzystanego do wytworzenia energii elektrycznej w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym lub wykorzystanego w inny sposób,

c) ilości ciepła i energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym;

– przekazywania Prezesowi ARR, w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału, sprawozdań kwartalnych,

– informowania Prezesa ARR o każdej zmianie danych zawartych w tym rejestrze, w szczególności o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.