Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego

Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wniosku o zmianę danych objętych zezwoleniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej/punktu aptecznego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna, osoba prawna, spółka prawa handlowego nie mająca osobowości prawnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zmianę zezwolenia zawierający:
  • oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres;
  • nr telefonu /nr fax/ e-mail (o ile posiada);
  • numer NIP, numer PESEL (w przypadku gdy podmiot jest osobą fizyczną);
  • numer KRS (jeśli dotyczy), REGON;
  • adres apteki ogólnodostępnej/punktu aptecznego /miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, gmina, powiat/
  • opis zmiany zezwolenia (czego zmiana dotyczy np.: zmiana nazwy, zmiana podmiotu prowadzącego aptekę ogólnodostępną, zmiana adresu zamieszkania przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, zmiana nazwiska przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, zmiany administracyjne, itp.);
  • datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania.
 • Załączniki (jeżeli są wymagane):
  - zmiana podmiotu prowadzącego zezwolenie (np. umowa spółki cywilnej, aktualny KRS);
  - zmiana adresu zamieszkania przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną (kserokopia dowodu osobistego);
  - zmiana nazwiska przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną (np. odpis aktu małżeństwa)
  - zmiana administracyjna nazwy gminy /miejscowości /ulicy /numeru lokalu itp. – apteki ogólnodostępnej (dokument potwierdzający zmianę z Urzędu gminy).
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za zmianę zezwolenia.
 • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - jeżeli zostało nadane wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za udzielenie pełnomocnictwa.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

1. 4200 zł - od zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej/punktu aptecznego,
2. 900 zł - od zmiany zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego,
3. 17 zł - Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego do Głównego Inspektora Farmaceutycznego za pośrednictwem organu I instancji
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego

Zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego

Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wniosku o zmianę danych objętych zezwoleniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej/punktu aptecznego