Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie pozwoleń dotyczących obrotu prekursorami narkotyków - zezwolenie na wywóz

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wywóz prekursorów narkotyków.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej - Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorstwa, prowadzący działalność gospodarczą

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Nazwę i adres eksportera, importera w państwie trzecim, innych podmiotów gospodarczych uczestniczących w wywozie lub wysyłce oraz odbiorcy końcowego
  • Nazwę substancji sklasyfikowanej określoną w Załączniku, w przypadku mieszanin lub produktów naturalnych, ich nazwę i 8-cyfrowy kod CN oraz nazwę każdej substancji sklasyfikowanej będącej składnikiem mieszaniny lub produktu naturalnego, określoną w Załączniku
  • Ilość i masę substancji sklasyfikowanej, a w przypadku mieszaniny lub produktu naturalnego ilość i masę oraz, jeżeli jest to możliwe, procentową zawartość każdej substancji sklasyfikowanej będącej składnikiem tej mieszaniny lub tego produktu naturalnego
  • W przypadkach, o których mowa w art. 17, kopię zezwolenia na przywóz wydanego przez kraj przeznaczenia
  • Szczegóły uzgodnień dotyczących transportu, takie jak przewidziana data wysyłki, sposób transportu, nazwa urzędu celnego, w którym dokonane będzie zgłoszenie celne i, o ile to możliwe na tym etapie, określenie środków transportu, trasy, spodziewanych punktów wyjścia z obszaru celnego Wspólnoty oraz punktu wprowadzenia na terytorium kraju importującego
Czas realizacji  

15 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydawanie pozwoleń dotyczących obrotu prekursorami narkotyków - zezwolenie na wywóz

Wydawanie pozwoleń dotyczących obrotu prekursorami narkotyków - zezwolenie na wywóz

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wywóz prekursorów narkotyków.