Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy Urząd Marszałkowski

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków (Dz. U. z 2015 r., poz. 739 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Umowa spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
 • Odpis z rejestru przedsiębiorców
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu
 • Zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu
 • Oświadczenie o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzednim (nie dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi) - oryginał
 • Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - oryginał
 • Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia - oryginał
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi
 • Zaśw. właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatk. lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane - oryginał
 • Decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą przydatność magazynów wskazanych przez wnioskodawcę do przechowywania napojów alkoholowych
 • Zaświadczenie właściwego urzędu statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON - w przypadku, gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

- 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. - 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł. - 45.000 zł. za 500 tys. litrów 100 % alkoholu (do 18%), z wyjątkiem przedsiębiorców zaopatrujących statki, pociągi i samoloty, dla których ustala się wysokość opłaty stosownie do deklarowanego obrotu. - 50 % stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania w przypadku wprowadzenia nowych

Tryb odwoławczy  

Na decyzję wydaną przez marszałka województwa służy odwołanie do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Od decyzji wydanej przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   napoje alkoholowe 18% zawartości alkoholu obrót hurtowy zezwolenie
Podobne usługi  

Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu