Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru biegłych rewidentów z państw trzecich

Celem procedury jest umożliwienie biegłym rewidentom z państw trzecich przeprowadzanie badań sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Rzeczypospolitej Polskiej

oraz

poddanie nadzorowi publicznemu funkcjonującemu w Rzeczypospolitej Polskiej biegłych rewidentów z państw trzecich badających sprawozdania finansowe spółek zarejestrowanych w państwach trzecich, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Rejestr obejmuje następujące dane:
1) numer wpisu do rejestru;
2) imię i nazwisko oraz adres biegłego rewidenta;
3) obywatelstwo;
4) formę wykonywania przez biegłego rewidenta zawodu lub informację o niewykonywaniu tego zawodu;
5) nazwę, adres strony internetowej i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zatrudniającego biegłego rewidenta lub który jest wspólnikiem, lub z którym jest powiązany w inny sposób;
6) numer w rejestrze nadany biegłemu rewidentowi przez organ rejestrujący innego państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, jeżeli został nadany oraz nazwę tego organu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Kogo dotyczy  

Wpisowi do rejestru biegłych rewidentów z państw trzecich, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Audytowego, podlega:

- biegły rewident z państwa trzeciego (tzn. z państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), który zamierza przeprowadzać lub przeprowadza badanie sprawozdania finansowego spółki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymóg ten nie dotyczy przypadku, gdy badana spółka jest emitentem wyłącznie dłużnych papierów wartościowych, których wartość nominalna w euro na dzień emisji wynosi na jednostkę co najmniej 50.000 euro lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Przeliczenia na euro dokonuje się według średniego kursu, ustalonego przez Narodowy Bank Polski, na dzień emisji.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wpis do rejestru biegłych rewidentów z państw trzecich.
  • Załączniki:

    Urzędowo poświadczony dokument potwierdzający wpis wnioskodawcy do rejestru biegłych rewidentów w państwie trzecim, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
Czas realizacji  

1 miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Opłaty  

2.000 zł - za wpis do rejestru biegłych rewidentów z państw trzecich

Tryb odwoławczy  

Wnioskodawcy, któremu odmówiono wpisu do rejestru biegłych rewidentów z państw trzecich, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do rejestru biegłych rewidentów z państw trzecich

Wpis do rejestru biegłych rewidentów z państw trzecich

Celem procedury jest umożliwienie biegłym rewidentom z państw trzecich przeprowadzanie badań sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Rzeczypospolitej Polskiej

oraz

poddanie nadzorowi publicznemu funkcjonującemu w Rzeczypospolitej Polskiej biegłych rewidentów z państw trzecich badających sprawozdania finansowe spółek zarejestrowanych w państwach trzecich, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Rejestr obejmuje następujące dane:
1) numer wpisu do rejestru;
2) imię i nazwisko oraz adres biegłego rewidenta;
3) obywatelstwo;
4) formę wykonywania przez biegłego rewidenta zawodu lub informację o niewykonywaniu tego zawodu;
5) nazwę, adres strony internetowej i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zatrudniającego biegłego rewidenta lub który jest wspólnikiem, lub z którym jest powiązany w inny sposób;
6) numer w rejestrze nadany biegłemu rewidentowi przez organ rejestrujący innego państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, jeżeli został nadany oraz nazwę tego organu.