Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie tachografów cyfrowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia komisji (we) nr 1360/2002 tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji.

Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony.

W zezwoleniu:

1. określa się:

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu posiadającego zezwolenie,

- zakres i miejsca świadczenia usług;

2. nadaje się specjalną cechę, której upoważniony podmiot prowadzący warsztat używa do poświadczania wykonania czynności objętych zezwoleniem.

Zezwolenie może zawierać inne informacje niezbędne do prawidłowej identyfikacji podmiotu i wykonywanych przez niego czynności.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Głównego Urzędu Miar

Kogo dotyczy  

Zezwolenie może uzyskać wnioskodawca, który:

1. zatrudnia na podstawie umowy o pracę technika warsztatu lub sam posiada uprawnienie do sprawdzania tachografów cyfrowych;
2. posiada warunki warsztatowo-techniczne niezbędne do wykonywania instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych;
3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu, wymiarowi sprawiedliwości, porządkowi publicznemu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu lub obrotowi gospodarczemu; gdy wnioskodawcą jest spółka handlowa, wymóg ten dotyczy członków zarządu tej spółki;
4. posiada dokumentację:

określającą:

I. sposób ewidencjonowania, przechowywania, stosowania oraz zabezpieczania stosowanych materiałów oraz używanego wyposażenia do nakładania zabezpieczeń, oraz sposób sprawowanej kontroli nad tymi materiałami i wyposażeniem,
II. zachowanie bezpieczeństwa użytkowania kart warsztatowych;

w zakresie:

a. wykonywania sprawdzania tachografów cyfrowych, z uwzględnieniem przepisów załącznika IB do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002,
b. metod wykonywania sprawdzeń i stosowanych przyrządów pomiarowych,
c. szacowania niepewności pomiarów,
d. spełniania wymagań stawianych wyposażeniu pomiarowemu;

w zakresie przechowywania danych zapisanych na kartach warsztatowych,

w zakresie pobierania z tachografu cyfrowego zapisanych w nim danych i informacji, ich przechowywania i przekazywania uprawnionym podmiotom;

5. nie jest przewoźnikiem drogowym lub innym podmiotem wykonującym przewozy drogowe, będącym właścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego objętego obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu cyfrowego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85.

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych, zezwolenia na prowadzenie warsztatu oraz specjalnej cechy nadawanej do poświadczania wykonywania czynności objętej zezwoleniem. (Dz. U. z 2006 r. Nr 73, poz. 509)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 8, poz. 46)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1494 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia komisji (we) nr 1360/2002 tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji.
 • Dokumentacja określająca:

  1. sposób ewidencjonowania, przechowywania, stosowania oraz zabezpieczania stosowanych materiałów oraz używanego wyposażenia do nakładania zabezpieczeń, oraz sposób sprawowanej kontroli nad tymi materiałami i wyposażeniem,
  2. zachowanie bezpieczeństwa użytkowania kart warsztatowych;

  w zakresie:

  1. wykonywania sprawdzania tachografów cyfrowych, z uwzględnieniem przepisów załącznika IB do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002,
  2. metod wykonywania sprawdzeń i stosowanych przyrządów pomiarowych,
  3. szacowania niepewności pomiarów,
  4. spełniania wymagań stawianych wyposażeniu pomiarowemu;

  w zakresie przechowywania danych zapisanych na kartach warsztatowych,

  w zakresie pobierania z tachografu cyfrowego zapisanych w nim danych i informacji, ich przechowywania i przekazywania uprawnionym podmiotom;
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Opłaty za wydanie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie warsztatu
1) wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie:
a) instalacji i napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych – wynosi 15.000,00 zł,
b) instalacji oraz sprawdzania tachografów cyfrowych – wynosi 12.000,00 zł,
c) napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych – wynosi 10.000,00 zł;
2) zmianę zezwolenia na prowadzenie warsztatu wynosi:
a) 2.500,00 zł – gdy są przeprowadzane czynności sprawdzające,
b) 1.000,00 zł – gdy nie są przeprowadzane czynności sprawdzające.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się w trybie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzje.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie tachografów cyfrowych

Zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie tachografów cyfrowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia komisji (we) nr 1360/2002 tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji.

Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony.

W zezwoleniu:

1. określa się:

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu posiadającego zezwolenie,

- zakres i miejsca świadczenia usług;

2. nadaje się specjalną cechę, której upoważniony podmiot prowadzący warsztat używa do poświadczania wykonania czynności objętych zezwoleniem.

Zezwolenie może zawierać inne informacje niezbędne do prawidłowej identyfikacji podmiotu i wykonywanych przez niego czynności.