Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

1. Usługa umożliwia wysłanie do właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego.
2. Zezwolenia nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie:
1) prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi lub
2) prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1 % aptek na terenie województwa
3) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Opinię Inspekcji Sanitarnej o lokalu, zgodnie z odrębnymi przepisami
  • Wyciąg z rejestru, zgodnie z odrębnymi przepisami - np. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osoby fizycznej - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub oświadczenie przedsiębiorcy o nadaniu numeru KRS lub EDG złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy
  • Plan pomieszczeń przeznaczonych na punkt apteczny sporządzony przez osobę uprawnioną i zaopiniowany zgodnie z odrębnymi przepisami (rzeczoznawcę do spraw sanitarno-higienicznych, rzeczoznawcę do spraw BHP, rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p/poż.)
  • Oświadczenia informujące, że: - podmiot prowadzi/nie prowadzi lub nie wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi, - wnioskodawcy w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku cofnięto/nie cofnięto zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego, apteki lub hurtowni farmaceutycznej, - wnioskodawca wykonuje/nie wykonuje zawodu lekarza lub lekarza dentysty - w przypadku osoby fizycznej ubiegającej się o zezwolenie w przypadku osób prawnych oraz spółek powyższe oświadczenie składają osoby będące wspólnikami i członkami zarządu (zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty – Dz. U. z 2002r. Nr 21 poz. 204 z późn. zm.)
  • Oświadczenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie punktu aptecznego oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata na kierownika punktu aptecznego, tj.:a) w przypadku farmaceuty: - dyplom ukończenia studiów - prawo wykonywania zawodu farmaceuty - dokumenty potwierdzające roczny staż pracy w aptece b) w przypadku technika farmaceutycznego: - dyplom ukończenia Studium Medycznego - dokumenty potwierdzające 3-letni staż pracy w aptece ogólnodostępnej / oryginały dokumentów do wglądu /
  • Opis techniczny pomieszczeń przeznaczonych na punkt apteczny sporządzony przez osobę uprawnioną
  • Oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty będące członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkiem jest wnioskodawca (oświadczenie powinno zawierać oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres). - podmiot jest członkiem/nie jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą/nie prowadzą na terenie województwa podlaskiego więcej niż 1% punktów aptecznych
  • Tytuł prawny do pomieszczeń punktu aptecznego (np. akt własności lokalu, umowa najmu lokalu, przyrzeczenie umowy, umowa przedwstępna)
  • Oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty kontrolowane przez wnioskodawcę w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (oświadczenie powinno zawierać oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres). - Podmiot prowadzi/nie prowadzi na terenie województwa podlaskiego więcej niż 1% punktów aptecznych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów prowadzą/nie prowadzą łącznie więcej niż 1% punktów aptecznych na terenie województwa podlaskiego
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Wartość stała

Tryb odwoławczy  

Stronie przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

1. Usługa umożliwia wysłanie do właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego.
2. Zezwolenia nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie:
1) prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi lub
2) prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1 % aptek na terenie województwa
3) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych.