Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zgody na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe

Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wniosku o uzyskanie zgody na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Kogo dotyczy  

Podmioty lecznicze wymienione w art. 42 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w o wydanie zgody zawierający:
  • nazwę i dokładny adres wnioskodawcy,
  • numer REGON i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, (jeżeli został nadany),
  • międzynarodową nazwę zalecaną lub nazwę handlową, postać farmaceutyczną, dawkę oraz ilość preparatów będących przedmiotem wniosku
  (Ilość preparatów, nie może przekraczać, w przypadku: podmiotu leczniczego nie mającego apteki szpitalnej i zakładu leczniczego dla zwierząt – średniego 14-dniowego zużycia, lekarza, lekarza dentysty lub lekarza weterynarii prowadzących praktykę lekarską – średniego 7-dniowego zużycia),
  • nazwę i dokładny adres apteki lub hurtowni farmaceutycznej, w której wnioskodawca będzie zaopatrywał się w środki odurzające lub substancje psychotropowe,
  • miejsce przechowywania preparatów, będących przedmiotem wniosku,
  • datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania podmiotu składającego wniosek.
 • podmioty lecznicze nie mające apteki szpitalnej, lekarze, lekarze dentyści:
  - numer prawa wykonywania zawodu lekarza odpowiedzialnego za obrót preparatami będącymi przedmiotem wniosku
  - numer księgi rejestrowej prowadzonej przez wojewodę
 • zakłady lecznicze dla zwierząt, lekarze weterynarii prowadzący praktykę:
  - aktualny* wypis z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzony przez Izbę Lekarsko – Weterynaryjną oraz aktualne* Zaświadczenie z Izby Lekarsko – Weterynaryjnej o wpisie na listę lekarzy oraz o posiadaniu prawa wykonywania zawodu,
  - aktualne* zaświadczenie o posiadaniu prawa wykonywania zawodu wnioskodawcy lub wyznaczonego przez niego lekarza weterynarii
  (*) wydany lub potwierdzony przez podmiot wydający dokument nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku
 • data i numer wydania poprzedniej zgody
 • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - jeżeli zostało nadane wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za udzielenie pełnomocnictwa.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

17 zł - Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego do Głównego Inspektora Farmaceutycznego za pośrednictwem organu I instancji
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zgody na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe

Wydanie zgody na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe

Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wniosku o uzyskanie zgody na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe