Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy ubiegający się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 • Oświadczenie, iż:
  1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą,
  2) znane są i spełnione warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Czas realizacji  

Wpis – w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru, zaświadczenie o dokonaniu wpisu - bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

412 zł

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono dokonania wpisu do rejestru może odwołać się od tej decyzji do organu administracji publicznej wyższego stopnia tj. właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty, który wydał tę decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

  Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.