Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie z rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

Jeżeli złożone dokumenty wykażą, że ustały przyczyny, z powodu których został dokonany wpis o pozbawieniu osoby uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, to stosowny wpis zostanie wykreślony (Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej powinien to zrobić niezwłocznie).

W przypadku, kiedy uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej utracono w wyniku wydania decyzji o jego pozbawieniu, to wykreślenie z rejestru osób pozbawionych przedmiotowego uprawnienia można uzyskać dopiero po zdaniu egzaminu o nadanie uprawnienia.

W przypadku, kiedy wnioskodawca chce uzyskać potwierdzenie wykreślenia z rejestru osób pozbawionych uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, to możliwe jest uzyskanie zaświadczenia wydanego w trybie przewidzianym w art. 217-218 k.p.a..

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Kogo dotyczy  

Osoba, która została wpisana do rejestru osób pozbawionych uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, może zostać z niego wykreślona, jeżeli ustały przyczyny wpisania do tegoż rejestru. Warunkiem koniecznym jest złożenie w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pisemnego wniosku o wykreślenie z rejestru. Jeżeli uprawnienia zostały odebrane w wyniku decyzji wydanej przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w następstwie:

a) naruszenia zakazu wykonywania świadectw przez właściciela obiektu lub osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

b) nieprzechowywania sporządzonych świadectw charakterystyki energetycznej przez okres 10 lat,

c) niewykonania świadectwa z należytą starannością i bez uwzględnienia rozwoju wiedzy,

d) nie zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody sporządzone w związku ze sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej, to wcześniej należy zdać egzamin dający uprawnienie do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (do egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, licząc od dnia utraty uprawnień). Wniosek o wykreślenie z rejestru osób pozbawionych uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej musi zawierać dokumenty potwierdzające w sposób jednoznaczny ustanie przyczyn wpisu do tego rejestru.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wykreślenie z rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.
 • Dokumenty potwierdzające w sposób jednoznaczny ustanie przyczyn wpisu do tego rejestru.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki – nie później niż 2 miesiące

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. Wykreślenie z rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Wykreślenie z rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku
 • lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
 • Wykreślenie z rejestru osób pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

  Jeżeli złożone dokumenty wykażą, że ustały przyczyny, z powodu których został dokonany wpis o pozbawieniu osoby uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, to stosowny wpis zostanie wykreślony (Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej powinien to zrobić niezwłocznie).

  W przypadku, kiedy uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej utracono w wyniku wydania decyzji o jego pozbawieniu, to wykreślenie z rejestru osób pozbawionych przedmiotowego uprawnienia można uzyskać dopiero po zdaniu egzaminu o nadanie uprawnienia.

  W przypadku, kiedy wnioskodawca chce uzyskać potwierdzenie wykreślenia z rejestru osób pozbawionych uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, to możliwe jest uzyskanie zaświadczenia wydanego w trybie przewidzianym w art. 217-218 k.p.a..