Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

Osoba, która spełnia warunki formalne uzyskuje wpis do rejestru osób posiadających uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Rejestr powinien zawierać następujące dane: numer wpisu, numer uprawnienia, datę wpisu, imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres do korespondencji, numer telefonu i faksu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Infrastruktury i Budownictwa

Kogo dotyczy  

Świadectwa może sporządzać osoba, która jest wpisana do wykazu w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Warunkiem wpisu jest złożenie wniosku przez osobę, która: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; 3) ukończyła: a) studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, lub b) studia wyższe inne niż wyżej wymienione oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, lub c) posiada uprawnienia budowlane.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • 1. Wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej - pobierz i wypełnij wniosek.
  • 3. Oświadczenie - pobierz i wypełnij oświadczenie
  • 2. Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dotyczących: a) ukończenia studiów wyższych zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego: inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, lub b) ukończenia innych studiów wyższych zakończonych uzyskaniem tytułu magistra oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, lub c) posiadanych uprawnień budowlanych.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

Brak opłat.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wpis do wykazu centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wpis do wykazu centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków

Wpis do rejestru osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

Osoba, która spełnia warunki formalne uzyskuje wpis do rejestru osób posiadających uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Rejestr powinien zawierać następujące dane: numer wpisu, numer uprawnienia, datę wpisu, imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres do korespondencji, numer telefonu i faksu.