Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wszczęcie procedury mediacji

Usługa dotyczy złożenia, do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, wniosku o wszczęcie procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej

Kogo dotyczy  

Konsumenta, na którego wniosek wszczynane jest postępowanie mediacyjne.

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1706)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wszczęcie procedury mediacji
  • Załączniki (dokumenty związane ze sprawą np.: paragon, umowa, potwierdzenie
    odbioru itp.)
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wszczęcie procedury mediacji

Wszczęcie procedury mediacji

Usługa dotyczy złożenia, do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, wniosku o wszczęcie procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.