Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłaszanie propozycji tematów do prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Usługa umożliwia zgłaszanie propozycji tematów do prac Wojewódzkiej Rad Dialogu Społecznego (WRDS).
WRDS może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami
i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Sprawy będące przedmiotem prac Rady mogą być na piśmie przedstawiane WRDS przez każdą z jej stron, związki zawodowe i organizacje pracodawców niewchodzące w skład WRDS, organy administracji publicznej oraz strony, których konflikt dotyczy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyjęcie tematów prac oraz rozpatrzenie zgłoszonych spraw.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie propozycji tematów do prac WRDS. 2. Rozpatrzenie zgłoszonych spraw.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłaszanie propozycji tematów do prac Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego

Zgłaszanie propozycji tematów do prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Usługa umożliwia zgłaszanie propozycji tematów do prac Wojewódzkiej Rad Dialogu Społecznego (WRDS).
WRDS może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami
i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.