Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej wydanej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub instytucje, które uczestniczyły w charakterze stron w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ administracji publicznej, oraz posiadające interes prawny w żądaniu zmiany decyzji.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  wniosek
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Od decyzji w sprawie zmiany decyzji służy odwołanie

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zmiana decyzji

  Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej wydanej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.