Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Remont lub wymiana nawierzchni grobu murowanego

poprawa stanu technicznego i estetycznego grobu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284, par. 10, ust. 2, par. 2, pkt. 2,)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. o sposobie przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 405)
 • Uchwała Nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
 • Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych
 • Zarządzenie nr 411/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
Wymagane dokumenty  
 • 1. W przypadku, gdy nawierzchnia ma charakter zabytkowy - program prac konserwatorskich opracowany przez uprawnionego konserwatora dzieł sztuki
 • 2. W przypadku, gdy grób znajduje się w strefie zabytkowej, lecz nie ma charakteru zabytkowego lub na Alei Zasłużonych - zwymiarowany projekt nawierzchni z określeniem materiału, z którego ma zostać wykonana ( 2 egz.). Nie dotyczy sytuacji, gdy remont nie obejmuje wymiany jej elementów
 • 3. Pełnomocnictwo udzielone przez dysponenta grobu dla wykonawcy prac
 • 4. Wniosek dysponenta o wyrażenie zgody na przeprowadzenie remontu lub wymiany nawierzchni grobu murowanego
Czas realizacji  

Do 30 dni od dnia wpływu wniosku, w przypadku obowiązku uzyskania decyzji (pozwolenia) Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie lub opinii Plastyka Miasta zatwierdzającej projekt, termin załatwienia sprawy ulega wydłużeniu o czas potrzebny do uzyskania właściwej decyzji, pozwolenia bądź opinii

Opłaty  

Wszelkie opłaty pobierane są zgodnie zobowiązującym cennikiem, za złożenie dokumentu pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 zł. Zwolnienie z przedmiotowej opłaty dotyczy małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

poprawa stanu technicznego i estetycznego grobu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wyrażenie zgody w postaci pisemnej na remont lub wymianę nawierzchni. Odmowa wyrażenia zgody w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Sporządzenie dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za remont lub wymianę nawierzchni.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • cmentarz
 • remont lub wymiana grobu murowanego
 • Remont lub wymiana nawierzchni grobu murowanego

  poprawa stanu technicznego i estetycznego grobu