Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Postawienie, remont, wymiana lub ponowny montaż nagrobka na grobie ziemnym

poprawa stanu technicznego i estetycznego grobu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. W przypadku, gdy nagrobek ma charakter zabytkowy - program prac konserwatorskich opracowany przez uprawnionego konserwatora dzieł sztuki,
 • 2. W przypadku, gdy grób znajduje się w strefie zabytkowej, lecz nie ma charakteru zabytkowego lub na Alei Zasłużonych - zwymiarowany projekt nagrobka z określeniem materiału, z którego ma zostać wykonany ( 2 egz.). Nie dotyczy sytuacji, gdy remont nie obejmuje wymiany elementów nagrobka.
 • 3. Pełnomocnictwo udzielone przez dysponenta grobu dla wykonawcy prac
 • 4. Wniosek dysponenta o wyrażenie zgody na postawienie, wymianę, remont lub ponowny montaż nagrobka
Czas realizacji  

1. Bezzwłocznie, gdy dysponent grobu lub jego pełnomocnik zgłosił się osobiście do Biura Obsługi Klienta właściwego rejonu / cmentarza a grób, którego prace dotyczą (z wyłączeniem wykonania wnęki urnowej w nagrobku), zlokalizowany jest poza zabytkową częścią cmentarza lub Aleją Zasłużonych 2. Do 30 dni od dnia wpływu wniosku w przypadku, gdy: a) wniosek złożony jest przez osobę nie będącą dysponentem lub jego pełnomocnikiem, b) wniosek złożony jest za pośrednictwem poczty, c) prace budowlano - montażowe dotyczą wykonania wnęki urnowej w nagrobku, d) w innych uzasadnionych przypadkach. 3. W odniesieniu do nagrobków zlokalizowanych w części zabytkowej cmentarza lub przy Alei Zasłużonych, w przypadku obowiązku uzyskania decyzji (pozwolenia, opinii) Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie lub opinii Plastyka Miasta zatwierdzającej projekt, 30-dniowy termin załatwienia sprawy ulega wydłużeniu o czas potrzebny do uzyskania właściwej decyzji, pozwolenia bądź opinii.

Opłaty  

Wszelkie opłaty pobierane są zgodnie zobowiązującym cennikiem, za złożenie dokumentu pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 zł. Zwolnienie z przedmiotowej opłaty dotyczy małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

poprawa stanu technicznego i estetycznego grobu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku. 3. Wyrażenie zgody w formie pisemnej na postawienie, remont, wymianę lub ponowny montaż nagrobka.Odmowa wyrażenia zgody w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Sporządzenie dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za postawienie, remont, wymianę lub ponowny montaż nagrobka.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • cmentarz
 • wymiana lub ponowny montaż nagrobka na grobie ziemnym
 • remont
 • postawienie
 • Postawienie, remont, wymiana lub ponowny montaż nagrobka na grobie ziemnym

  poprawa stanu technicznego i estetycznego grobu