Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wielkopolska Karta Rodziny

Wniosek o Wielkopolską Kartę Rodziny może złożyć rodzic dziecka, pełnoletni członek rodziny, opiekun prawny dziecka, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci, rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Burmistrz.

Kogo dotyczy  

Wielkopolska Karta Rodziny skierowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 26 roku życia lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych), niezależnie od sytuacji materialnej.

Wniosek o Wielkopolską Kartę Rodziny może złożyć rodzic dziecka, pełnoletni członek rodziny, opiekun prawny dziecka, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci, rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

Wielkopolska Karta Rodziny wydawana jest w celu:
1) promowania modelu rodziny wielodzietnej oraz upowszechniania działań na rzecz wzmacniania jej kondycji,
2) wspierania rodzin wielodzietnych,
3) zwiększenia rozwojowych i życiowych szans dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych,
4) zachęcania rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi, w szczególności do korzystania z dóbr kultury i innych na terenie Województwa Wielkopolskiego,
5) budowania przychylnego rodzinom wielodzietnym klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji.

Aktualny katalog ulg i zwolnień będzie publikowany na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: http://www.rops.poznan.pl

Podstawy prawne  
    Uchwała nr 4705/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Programu,, Wielkopolska Karta Rodziny";
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny
  • W przypadku rodzin zastępczych kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.
  • W przypadku rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego kserokopię postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka.
  • W przypadku opiekuna prawnego kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem.
  • W przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub oświadczenie o niepełnosprawności.
Czas realizacji  

- Karty będą wydawane w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Karta będzie zawierała swój numer, imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz termin ważności Karty.
- Karta będzie wydawana maksymalnie na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
- Uzyskanie Karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny.
- Odbiór Karty następuje w siedzibie samorządu, który jest Partnerem projektu (urząd do którego składany był wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
- Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną lub po złożeniu ustnego oświadczenia potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem.
- Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie samorząd który jest Partnerem projektu.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wielkopolska Karta Rodziny
Podobne usługi  

Wielkopolska Karta Rodziny

Wniosek o Wielkopolską Kartę Rodziny może złożyć rodzic dziecka, pełnoletni członek rodziny, opiekun prawny dziecka, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci, rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.