Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków, analiza zakresu inwestycji przedstawionego w projekcie budowlanym pod kątem wartości zabytkowych budynku objętego wnioskiem, zgodność projektu z zaleceniami konserwatorskimi (jeśli były wydane).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r., poz. 81, par. 11,)
Wymagane dokumenty  
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem
 • projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny planowanych robót budowlanych na zabytek albo program robót budowlanych zawierający imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek w szczególności: a. wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej; b. wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik.
 • w przypadku działania przez pełnomocnika, aktualny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82 zł, ewentualna opłata za pełnomocnictwo 17 zł

Tryb odwoławczy  

Od postępowania zakończonego decyzją odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku
  Podobne usługi  

  Wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków, analiza zakresu inwestycji przedstawionego w projekcie budowlanym pod kątem wartości zabytkowych budynku objętego wnioskiem, zgodność projektu z zaleceniami konserwatorskimi (jeśli były wydane).