Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...

Wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie: a) tworzenia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej b) pełnienia funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej c) zapewniania siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej d) działania lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej e) działania lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  1. Wniosek o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów 2. Podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności na rzecz spółek lub trustów 3. Podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym oświadczenie o niekaralności 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

14 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

1. 616 zł - za wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów 2. 17 zł - za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów (na wniosek przedsiębiorcy)

Tryb odwoławczy  

Od decyzji o odmowie dokonania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Rezultat realizacji usługi  

Wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku o wpis do rejestru 2. Weryfikacja wniosku 3. Wpis do rejestru lub wydanie decyzji o odmowie dokonania wpisu do rejestru

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Działalność regulowana Instytucja obowiązana Spółki Trust Świadczenie usług Rejestr Przedsiębiorca Pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu

  Wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów