Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Rekompensata utraconych dochodów gmin (zwolnienia ZPCH i ZAZ)

Zrekompensowanie gminom utraconych dochodów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Kogo dotyczy  

Z usługi mogą korzystać gminy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Nie dotyczy
Czas realizacji  

Do 15 października bieżącego roku w przypadku wniosku szacunkowego i 31 maja następnego roku w przypadku korekty wniosku.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 14 dni.

Rezultat realizacji usługi  

Wypłata rekompensaty utraconych dochodów gmin.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie przez gminę szacunkowego wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej l społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w terminie do dnia 31 lipca za rok bieżący. 2. Sprawdzenie przez PFRON wniosku pod względem rachunkowym i formalnym w terminie do dnia 10 września. 2a. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków lub błędów rachunkowych, wezwanie przez PFRON gminy do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 2b. Nieusunięcie braków lub błędów skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 3. Wypłata I transzy rekompensaty w terminie do dnia 15 października roku podatkowego. 4. Złożenie przez gminę korekty wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej l społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w terminie do dnia 25 marca za rok poprzedni. 5. Sprawdzenie przez PFRON wniosku pod względem rachunkowym i formalnym w terminie do dnia 15 kwietnia. 5a. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków lub błędów rachunkowych, wezwanie przez PFRON gminy do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 5b. Nieusunięcie braków lub błędów skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 6. Wypłata II transzy rekompensaty w terminie do dnia 31 maja następnego roku.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Finanse gminy
 • zwolnienia z podatków
 • zwolnienia z opłat
 • zakład pracy chronionej
 • zakład aktywności zawodowej
 • utracone dochody
 • PFRON rekompensata
 • Rekompensata utraconych dochodów gmin (zwolnienia ZPCH i ZAZ)

  Zrekompensowanie gminom utraconych dochodów.