Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych - osoba fizyczna

Umożliwia złożenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia należności cywilnoprawnych.
Usługa przeznaczona jest dla osób fizycznych.
Skutkuje wydaniem decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu, umorzeniu zaległości, umorzeniu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy osób fizycznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych
 • Informacja o sytuacji majątkowej. Do informacji należy dołączyć dokumenty świadczące o sytuacji finansowej oraz dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku o udzielenie ulgi
Czas realizacji  

- w co najmniej 50% przypadków załatwienie sprawy powinno nastąpić w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów, - załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku, - jeżeli sprawa wymaga zebrania dodatkowych dokumentów (np. z oględzin, przesłuchania świadka, uzyskania dokumentów z innych instytucji itp.) – termin może zostać odroczony, o czym interesant zostanie pisemnie zawiadomiony.

Opłaty  

Brak opłat.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie nie przysługuje, a sprawy sporne może rozstrzygać właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Rozłożenie należności na raty umorzenie zaległości umorzenie odsetek odroczenie terminu ulgi

  Udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych - osoba fizyczna

  Umożliwia złożenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia należności cywilnoprawnych.
  Usługa przeznaczona jest dla osób fizycznych.
  Skutkuje wydaniem decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu, umorzeniu zaległości, umorzeniu.