Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rozłożenie na raty/umorzenie zwrotu nienależnej dotacji

Wydanie decyzji administracyjna dotyczącej rozłożenia na raty/umorzenie zwrotu nienależnej dotacji

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Instytucja,Przedsiębiorca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.
 • Oświadczenie o otrzymaniu bądź o nieotrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych.
 • W przypadku jednostek organizacyjnych - Statut.
 • Inne dokumenty uzasadniające udzielenie ulgi,
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - na wzorze określonym przez Radę Ministrów.
 • Wykaz i stopień realizacji zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego bądź zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości na dzień złożenia wniosku.
 • Wniosek o rozłożenie na raty/umorzenie zwrotu nienależnej dotacji.
 • Deklaracje składane do GUS w zakresie zatrudnienia: Z-03, Z-06 za bieżący okres oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Sprawozdania finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za okres bieżący oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe.
Czas realizacji  

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 60 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Opłata skarbowa w wysokości: - 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa Z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Od wydanej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji administracyjnej

Etapy realizacji usługi  

Wniosek, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • dotacja
 • raty
 • Rozłożenie na raty/umorzenie zwrotu nienależnej dotacji

  Wydanie decyzji administracyjna dotyczącej rozłożenia na raty/umorzenie zwrotu nienależnej dotacji