Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

zmiana uprawnienia (licencji) na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby/podmioty ubiegające się o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r w w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2023 r., poz. 775)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1220)
Wymagane dokumenty  
 • 2) dotychczasowa licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • 3) wykaz pojazdów; potwierdzenie wniesienia opłaty,
 • 4) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika.
 • 1) Formularz wniosku o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż wciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Opłata za zmianę licencji uzależniona jest od okresu na który została udzielona: a. od 2 - 15 lat - 20 zł b. powyżej 15 - do 30 lat - 25 zł c. powyżej 30 - do 50 lat - 30 zł Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji administracyjnej

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. weryfikacja wniosku, 3. wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Podobne usługi  

  Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

  zmiana uprawnienia (licencji) na wykonywanie transportu drogowego taksówką