Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1) Wniosek o wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywane krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób,
 • 2) Załączniki do wniosku:
  a. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej obejmującej wszystkie pojazdy samochodowe (tj. pojazdy, na które zostały wydane wypisy z licencji
  oraz zgłoszone dodatkowo), w wysokości co najmniej:
  - 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
  - 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy,
  - 50.000 euro - jeżeli licencja obejmuje również pośrednictwo przy przewozie rzeczy,
  b. wykaz wszystkich pojazdów samochodowych wykorzystywanych do transportu drogowego,
  c. kserokopie krajowych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych pojazdów dodatkowo zgłoszonych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem - również
  dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi,
  d. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
  e. potwierdzenie wniesienia opłat.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

1) Opłata za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o wydanie kolejnych wypisów - 11% kwoty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji.
2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób
Podobne usługi  

Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób.