Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, w związku ze zmianą danych w niej zawartych
 • Załączniki do wniosku:
  1/ kserokopia aktualnego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego pojazdu wraz z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim,
  2/ dotychczasowa licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
  3/ dotychczasowa naklejka kontrolna z hologramem (ppkt nie dotyczy zmiany tablic rejestracyjnych pojazdu i zmiany adresu lub siedziby przedsiębiorcy),
  4/ pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
  5/ potwierdzenie wniesienia opłat.
Czas realizacji  

1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.
2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 1 miesiąca.

Opłaty  

1. Opłata za zmianę licencji uzależniona jest od wnioskowanego okresu jej ważności:
a) 2 - 15 lat - 20 zł;
b) 16 - 30 lat - 25 zł;
c) 31 - 50 lat - 30 zł.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł,
w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.
3. Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Podobne usługi  

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką