Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawarcie umowy na zajęcie powierzchni lub przestrzeni w celu umieszczenia nośnika, elementu informacji wizualnej

Czasowe udostępnianie nieruchomości będących własnością gminy oraz będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie gminy w celu umieszczenia tablicy lub urządzenia reklamowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

obywatel

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.)
 • Uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (Dz. U. z 2010 r. Nr 647, poz. 5336)
 • Uchwała nr LXXXI/1252/13 RMK z dnia 11 września 2013 r. w sprawie akceptacji aneksu nr 1 do Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Krakowa prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. (Dz. U. z 1 r. Nr 1, poz. 1)
 • Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (Dz. U. z 1 r. Nr 1, poz. 1)
 • Zarządzenie nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości (Dz. U. z 1 r. Nr 1, poz. 1)
Wymagane dokumenty  
 • 1) Umowa spółki cywilnej, gdy umowa ma dotyczyć spółki.
 • 2) Wyrys i wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której będzie umieszczony nośnik reklamowy, element informacji wizualnej.
 • 3) Jednoznaczna lokalizacja nośnika reklamowego, elementu informacji wizualnej zaznaczona na wyrysie z ewidencji gruntów, mapie sytuacyjnej lub szkicu.
 • 4) Graficzny i zwymiarowany projekt konstrukcji nośnika reklamowego, elementu informacji wizualnej z uwzględnieniem formy i sposobu umieszczania, kolorystyki, rodzaju materiałów, oświetlenia, itp.
 • 5) Dwa aktualne zdjęcia nośnika reklamowego w przypadku wniosku o kontynuację umowy.
 • 6) Odpowiednio: a) decyzja o pozwoleniu na budowę – uzyskana w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK, b) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych w formie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu – uzyskane w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK. c) Pozwolenie właściwych służb konserwatorskich – każdorazowo w przypadku określonym właściwymi przepisami prawa.
 • 7) Odpowiednio: a) pozytywna opinia konstrukcyjna projektanta (posiadającego odpowiednie uprawnienia) odnośnie reklamy umieszczonej na rusztowaniu w zakresie spełnienia przez nią wymogów bezpieczeństwa, b) pozytywna opinia konstrukcyjna projektanta (posiadającego odpowiednie uprawnienia) odnośnie rusztowania w zakresie spełnienia przez nie warunków bezpieczeństwa w przypadku zamiaru powieszenia reklamy.
 • 8) Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

W zależności od ustaleń właściwego organu

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

umowa/odmowa

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Zawarcie umowy/odmowa

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   umowa cywilnoprawna udostępnienie nieruchomości umieszczenie tablicy reklamowej urządzenia reklamowego

  Zawarcie umowy na zajęcie powierzchni lub przestrzeni w celu umieszczenia nośnika, elementu informacji wizualnej

  Czasowe udostępnianie nieruchomości będących własnością gminy oraz będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie gminy w celu umieszczenia tablicy lub urządzenia reklamowego