Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Zmiana uprawnień licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby/podmioty ubiegające się o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r w w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1220)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2024 r., poz. 572)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • 1) Formularz wniosku o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób,
 • 2) dotychczasowa licencja na na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób wraz z wypisami,
 • 3) potwierdzenie wniesienia opłaty,
 • 4) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika.
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż wciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Opłata za zmianę dokumentów:

a) licencji - 10 % kwoty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji,
b) za każdy wypis z licencji - 5 % kwoty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł,
w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. weryfikacja wniosku, 3. wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób
  Podobne usługi  

  Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

  Zmiana uprawnień licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób