Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby zamierzające podjąć lub wykonywać działalność na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, powinny złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli: • jednym z kryteriów uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności gospodarczej w państwie przyjmującym jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego, • władze państwa przyjmującego, powołując się na Dyrektywę 99/42/WE, wymagają przedstawienia zaświadczenia wskazującego na charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w RP. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania zaświadczenia są obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii: • prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, • zatrudnieni w charakterze dyrektora lub na stanowisku kierowniczym w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, • zatrudnieni w ramach stosunku pracy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Podanie o wystawienie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności ze wskazanym aktualnym zwrotnym adresem korespondencyjnym i numerem telefony kontaktowego – druk F-GWP/01 (20.03.2020).
 • 2. Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie zaświadczenia na rachunek urzędu, do którego składany wniosek o zaświadczenie.
 • 3. Kopia strony ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia.
 • 4. Kopie dokumentów potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczpospolitej Polskiej przez wnioskodawcę oraz zawierających informacje o jego doświadczeniu zawodowym nabytym podczas wykonywania tej działalności na własny rachunek oraz podczas zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstw, w szczególności: świadectw pracy lub umów o pracę; umów cywilnoprawnych – w przypadku świadczenia pracy na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło.
 • 5. Oświadczenie wnioskodawcy o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z numerem w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z numerem identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca posiada takie wpisy i numery.
Czas realizacji  

7 dni od daty otrzymania kompletnego, spełniającego wymagania formalne wniosku administracyjnego, w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zaświadczenie będzie wydane po jego zakończeniu.

Opłaty  

1. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia, co od dnia 01.01.2020 roku stanowi kwotę 78,00 zł., • podstawa prawna - Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 2. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu 3. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy dołączyć do podania/wniosku.

Tryb odwoławczy  

1. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, jak również w przypadku postanowienia o odmowie zmiany treści zaświadczenia w oparciu o wniosek o korektę, Wnioskodawcy przysługuje zażalenie. 2. Zażalenie na druku F-GWP/03 (20.03.2020) wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów: • przy pomocy formularza elektronicznego, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) z uwidocznioną adnotacją o konieczności zastosowania procedury dotyczącej Ustawy o ochronie danych osobowych, o ile Wnioskodawca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny bądź Profil Zaufany, • przesłać poleconą przesyłką operatora publicznego lub za pośrednictwem kuriera na adres: Urząd . • złożyć osobiście w urzędzie w godzinach pracy urzędu. 3. O zachowaniu terminu decyduje data nadania zażalenia. 4. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Etapy realizacji usługi  

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wydawanie zaświadczenia stwierdzającego charakter
 • okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wydawanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

  Wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej