Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby/podmioty ubiegające się o wydanie zaświadczenia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1) Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 • 2) wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy,
 • 3) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
 • 4) wykaz pojazdów,
 • 5) potwierdzenie wniesienia opłaty,
 • 6) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika.
Czas realizacji  

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Opłaty  

Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje się na czas nieokreślony.

1) Opłata za wydanie:
a. zaświadczenia - 500 zł,
b. wypisu lub wypisów na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o wydanie zaświadczenia - 100 zł za każdy wypis.

2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.

Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie w do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia,

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
 • wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
 • Podobne usługi  

  Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

  Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy