Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi

wydanie zezwolenia w postaci identyfikatorów upoważniających do wjazdu i poruszania się ulicami objętymi ograniczeniem w ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 8 ton

Organ właściwy do realizacji usługi  

prezydent, burmistrz, wójt

Kogo dotyczy  

pojazdów przewożących towary niebezpieczne poruszających się po strefie ograniczeń na terenie gminy; pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 8 ton poruszających się po strefie ograniczeń na terenie gminy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia
 • kopia dowodu/ów rejestracyjnego/ych – nie dotyczy identyfikatorów na okaziciela
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców
 • dokument, na podstawie którego odbywa się przewóz, np. list przewozowy, aktualne umowy bądź inne dokumenty potwierdzające konieczność wjazdu do strefy ograniczeń
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy. Zezwolenie nie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej. Wniosek może zostać ponownie rozpatrzony po wniesieniu przez Wnioskodawcę nowych argumentów.

Rezultat realizacji usługi  

wydanie zezwolenia bądź odmowa wydania zezwolenia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi załącznikami. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Wydanie bądź odmowa wydania zezwolenia. 4. Po wydaniu zezwolenia - udostępnienie identyfikatorów.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • pojazd
 • zezwolenie
 • wjazd
 • Podobne usługi  

  Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi

  wydanie zezwolenia w postaci identyfikatorów upoważniających do wjazdu i poruszania się ulicami objętymi ograniczeniem w ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 8 ton