Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego – kategoria III-VI

Zezwolenie kategorii III-VI jest wydawane na przejazd pojazdu nienormatywnego na wniosek podmiotu wykonującego przejazd.

Kategoria III:
Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu lub naczelnik Urzędu Celnego przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Naczelnik Urzędu Celnego może wydać zezwolenie przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustnego zgłoszenia wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, po wniesieniu opłaty za wydanie zezwolenia.

Kategoria III dotyczy pojazdów nienormatywnych:
a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
- 15 m dla pojedynczego pojazdu
- 23 m dla zespołu pojazdów,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m

Kategorie IV-VI:
Zezwolenie wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub naczelnik Urzędu Celnego dla zezwoleń kategorii IV przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . Naczelnik Urzędu Celnego może wydać zezwolenie przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustnego zgłoszenia wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, po wniesieniu opłaty za wydanie zezwolenia.

Wniosek o wydanie zezwoleń kategorii IV- VI określony jest w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Kategoria IV dotyczy pojazdów nienormatywnych:
a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
- 15 m dla pojedynczego pojazdu,
- 23 m dla zespołu pojazdów,
- 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Kategoria V dotyczy pojazdów nienormatywnych:
a) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
- 15 m dla pojedynczego pojazdu,
- 23 m dla zespołu pojazdów,
- 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
e) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,

Kategoria VI dotyczy pojazdów nienormatywnych:
a) o szerokości nieprzekraczającej:
- 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,
- 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP,
b) o długości nieprzekraczającej:
- 15 m dla pojedynczego pojazdu,
- 23 m dla zespołu pojazdów,
- 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Organ właściwy do realizacji usługi  

1. Starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. 2. Naczelnik Urzędu Celnego przy wjeździe na terytorium RP 3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Kogo dotyczy  

podmiotu wykonującego przejazd

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia
Czas realizacji  

3 dni

Opłaty  

- w kategorii III:
a) 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 1.200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d) 2.000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy,

- w kategorii IV:
a) 500 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 1.000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 2.000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d) 3.000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy,

- w kategorii V:
a) 600 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 1.200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 2.400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d) 3.600 zł - dla

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia - w niniejszym przypadku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Od decyzji wydanej przez GDDKiA lub jednostkę upoważnioną nie przysługuje odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wniosek wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego – kategoria III-VI

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego – kategoria III-VI

Zezwolenie kategorii III-VI jest wydawane na przejazd pojazdu nienormatywnego na wniosek podmiotu wykonującego przejazd.

Kategoria III:
Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu lub naczelnik Urzędu Celnego przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Naczelnik Urzędu Celnego może wydać zezwolenie przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustnego zgłoszenia wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, po wniesieniu opłaty za wydanie zezwolenia.

Kategoria III dotyczy pojazdów nienormatywnych:
a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
- 15 m dla pojedynczego pojazdu
- 23 m dla zespołu pojazdów,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m

Kategorie IV-VI:
Zezwolenie wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub naczelnik Urzędu Celnego dla zezwoleń kategorii IV przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . Naczelnik Urzędu Celnego może wydać zezwolenie przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustnego zgłoszenia wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, po wniesieniu opłaty za wydanie zezwolenia.

Wniosek o wydanie zezwoleń kategorii IV- VI określony jest w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Kategoria IV dotyczy pojazdów nienormatywnych:
a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
- 15 m dla pojedynczego pojazdu,
- 23 m dla zespołu pojazdów,
- 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Kategoria V dotyczy pojazdów nienormatywnych:
a) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
- 15 m dla pojedynczego pojazdu,
- 23 m dla zespołu pojazdów,
- 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
e) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,

Kategoria VI dotyczy pojazdów nienormatywnych:
a) o szerokości nieprzekraczającej:
- 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,
- 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP,
b) o długości nieprzekraczającej:
- 15 m dla pojedynczego pojazdu,
- 23 m dla zespołu pojazdów,
- 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.