Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie kolejnych wypisów z zezwolenia przewoźnika drogowego osób/rzeczy

Organem właściwym w sprawach wydania wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, który wydał przedmiotowe uprawnienie. W przypadku zwiększenia ilości pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować W przypadku zwiększenia ilości pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponad liczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, za których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

O wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wykonywania transportu drogowego osób lub rzeczy na terenie kraju, posiadający przedmiotowe uprawnienie, deklarujący zgłoszenie kolejnego pojazdu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie wypisów z zezwolenia
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego
 • Zabezpieczenie finansowe
Czas realizacji  

Udzielenie wypisu z zezwolenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Zgodnie z § 5 ust. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. W sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób na czas nieokreślony pobiera się opłatę w wysokości 110 zł.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie wypisów z zezwolenia przewoźnika drogowego osób/rzeczy

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zezwolenia

  Wydanie kolejnych wypisów z zezwolenia przewoźnika drogowego osób/rzeczy

  Organem właściwym w sprawach wydania wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, który wydał przedmiotowe uprawnienie. W przypadku zwiększenia ilości pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować W przypadku zwiększenia ilości pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponad liczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, za których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.