Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport rzeczy

Podstawy prawne  
  • RozporządzenieMIR z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. z 2013 r., poz. 1679)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1220)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm., Art.30, ust.10 Art.30a Art.41)
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu
  • Kopia dowodu rejestracyjnego – zawierająca aktualny wpis potwierdzający badanie techniczne albo kopia ważnego pozwolenia czasowego
  • Kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego EURO III bezpieczny, EURO IV bezpieczny, lub EURO V bezpieczny, albo kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego EURO IV bezpieczny, EURO V bezpieczny, EEV bezpieczny lub EURO VI bezpieczny, albo kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę wymogów technicznych i bezpieczeństwa
  • Kopia zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego (badanie okresowe). - zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego nie jest wymagane w przypadku, gdy certyfikat jest wydawany dla pojazdu nowego, o ile nie upłynął rok od daty jego pierwszej rejestracji
  • Kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatów
Czas realizacji  

Do 7 dni roboczych

Opłaty  

Za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu pobiera się następujące opłaty: 250 zł - dla pojazdu samochodowego nie posiadającego certyfikatu, 100 zł - dla przyczepy lub naczepy nie posiadającej certyfikatu

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydawanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Wydawanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.