Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Licencja na przewóz osób taksówką osobową

1. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2. Licencję dostaniesz na taki okres, jaki podasz we wniosku – od 2 do 50 lat

Organ właściwy do realizacji usługi  

organ gminy oraz miasta na prawach powiatu

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
  • Formularz wniosku o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
  • Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji. Oświadczasz w nim, że: nie byłeś karany za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu; nie masz zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W oświadczeniu wpisz klauzulę: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  • Zaświadczenie o niekaralności dla osób chcących uzyskać licencję na przewóz osób taksówką
  • Wykaz pojazdów samochodowych. Wykaz pojazdów powinien zawierać następujące informacje: a) markę, typ, b) rodzaj/przeznaczenie, c) numer rejestracyjny, d) numer VIN, e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
  • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych
  • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
  • Zwróć uwagę, że urzędy wymagają czasami innych dokumentów. Najczęściej chcą, żeby dołączyć dokumenty (albo ich kopie) potwierdzające informacje, które zawarte są w twoich oświadczeniach. Wymagane mogą być: prawo jazdy zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy dowód rejestracyjny samochodu lub pozwolenie czasowe z wpisem TAXI dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem zgłaszanym do przewozów, jeżeli wnioskodawca nie jest jego właścicielem, np. umowa użyczenia, leasingu zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego osób taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem – jeżeli ubiegasz się o licencję na taksówkę w mieście liczącym powyżej 100 tys. mieszkańców
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Opłata za licencję zależy od okresu, na jaki ma być wydana i wynosi odpowiednio: 320 zł rocznie za licencję wydaną na okres od 2 do 15 lat; 380 zł rocznie za licencję wydaną na okres powyżej 15 lat i do 30 lat; 450 zł rocznie za licencję wydaną na okres powyżej 30 lat do 50 lat.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie licencji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Decyzja administracyjna

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Licencja na przewóz osób taksówką osobową.

Licencja na przewóz osób taksówką osobową

1. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2. Licencję dostaniesz na taki okres, jaki podasz we wniosku – od 2 do 50 lat